Käyttöehdot

JATKOAIKA.COMIN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Jatkoaika.com on Jatkoaika r.y.:n tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.jatkoaika.com julkaisema palvelu. Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain) Jatkoajan valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Jatkoajan ja Palvelun käyttäjän välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Palvelu koostuu pelkästään Käyttäjälle maksuttomista osioista.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Jatkoaika vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Jatkoajalla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Jatkoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Jatkoaika ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Jatkoajalla, sen toimittajilla ja valokuvaajilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Jatkoaika pidättää itsellään kaikki oikeudet www.jatkoaika.com -sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Jatkoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Jatkoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä

Jatkoajan tuottama sisältö

Jatkoaika vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Jatkoaika ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Jatkoaika ei vastaa käyttäjän palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Jatkoajan palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Käyttäjän toimittama sisältö

Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Jatkoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Jatkoajalle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Jatkoajalla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta käyttäjän palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali.

Käyttäjällä säilyy tekijänoikeus toimittamaansa sisältöön.

Kun toimitat sisältöä palveluun, luovutat Jatkoajalle maailmanlaajuisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirtokelpoisen ja tekijänpalkkiosta vapaan lisenssin, joka sisältää oikeuden luovuttaa lisenssi edelleen ja oikeuden käyttää, kopioida, muokata, jakaa ja esittää julkisesti käyttäjän sisältöä sekä luoda siitä johdannaisia ja hyödyntää sitä muilla tavoin miten tahansa, missä tahansa muodossa ja kaikilla tällä hetkellä tunnetuilla ja tulevaisuudessa tunnettavilla jakelukanavilla ilman erillistä ilmoitusta tai sinun suostumustasi ja ilman, että sinulle tai muille henkilöille tai yhteisöille maksetaan edellä mainitusta.

5. Henkilötietojen käyttö

Jatkoaika ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja parantamiseksi Käyttäjän tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä ("cookies").

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Jatkoaika pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

6. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Jatkoajalla ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä eikä Jatkoaika korvaa Käyttäjälle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

7. Keskustelut

Palvelussa on keskustelupalsta. Keskusteluissa julkaistavat mielipiteet eivät edusta Jatkoajan mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Kirjoittaja myöntää Jatkoajalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Jatkoaika ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Jatkoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

8. Käyttöehtojen muutokset

Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjille Palvelussa.

JATKOAIKA.COM -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1.9.2012